AddS.kiev.ua

Юридические услуги в Киеве от профессионалов!


Услуги юристов и адвокатов

консультации по различного рода правовым вопросам;

анализ и правовой аудит ситуаций и действий;

подготовка процессуальных документов в суд, правоохранительные и другие государственные органы, учреждения и организации;

юридическое представление интересов;

обжалование незаконного решения суда, органа местного самоутравления и чиновника;

помощь в получении любого рода юридических документов, в том числе через суд;

другие юридические и адвокатские услуги.

Новости законодательства

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінс

На Полтавщині громадяни дякують працівникам Державтоінспекції Нещодавно на імя тимчасово виконуючого обовязки начальника УМВС України в Полтавській області Андрія Балоня надійшла подяка від мешканця села Білоцерківка, Великобагачанського району, який висловлював ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены ...

55 работников Госпогранслужбы Украины уволены в результате антикоррупционной проверки В Государственной пограничной службе Украины (ГПС) продолжаются активные мероприятия по предотвращению злоупотреблений среди персонала. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.


Про типову програму підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 26.03.2013  № 441
 • Про типову програму підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів

  Відповідно до пункту 28 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), на виконання пункту 1.1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку( z0584-96 ), затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами), та відповідно до підпункту 2 розділу II Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів ( z0510-07 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 квітня 2007 року № 815, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 травня 2007 року за № 510/13777, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити спеціалізовану програму підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, що додається.

  2. Визначити, що типова навчальна програма підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів складається з базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку та спеціалізованої програми підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів.

  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 березня 2011 року № 225 ( vr225312-11 ) "Про затвердження Типової програми професійної підготовки головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку".

  4. Рекомендувати Навчально-методичному центру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — Українському інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана переглянути тести для складання кваліфікаційних іспитів головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів з урахуванням затвердженої цим рішенням програми підготовки головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, а також останніх змін у законодавстві.

  5. Рекомендувати навчальним закладам, з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладені відповідні договори про співробітництво щодо навчання фахівців з питань фондового ринку, починаючи з 01.04.2013 року здійснювати підготовку зазначених фахівців за програмою, затвердженою цим рішенням.

  6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 26 березня 2013 р. № 14

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.03.2013 № 441

  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА підготовки головних бухгалтерів професійних учасників фондового ринку

  Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та вимоги до фінансових звітів в Україні в умовах переходу на МСФЗ

  Кількість годин — 2

  Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Мета та перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність"( 996-14 ). Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Загальна їх характеристика, напрями застосування, зміни та доповнення.

  Тема 2. Теоретичні засади підготовки фінансових звітів за МСФЗ

  Кількість годин — 2

  Мета фінансової звітності. Користувачі фінансової інформації. Концептуальна основа фінансової звітності. Загальні вимоги до подання та розкриття інформації в фінансових звітах. Основоположні припущення: нарахування і безперервність діяльності. Якісні характеристики та обмеження фінансової інформації. Елементи фінансової звітності: визнання та оцінка

  Концепція вартості грошей у часі та її використання в бухгалтерському обліку. Призначення та види фінансової звітності.

  Концептуальна основа фінансової звітності. МСБО 1. Подання фінансових звітів( 929_013 ).

  Тема 3. Звіт про фінансовий стан (баланс)

  Кількість годин — 8

  Структура та зміст балансу. Класифікація статей балансу. Оцінка статей балансу. Основні засоби і нематеріальні активи. МСБО 16. Основні засоби( 929_014 ). МСБО 38. Нематеріальні активи( 929_050 ). МСБО 17. Оренда( 929_018 ). МСФО 5. Необоротні активи, призначені для продажу й припинена діяльність( 929_023 ). Запаси. МСБО 2. Запаси( 929_021 ). МСБО 36. Знецінення активів( 929_047 ).

  Дебіторська заборгованість. Грошові кошти і фінансові інвестиції. Короткострокові та довгострокові зобов'язання. МСБО 37. Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи( 929_051 ). МСБО 19. Виплати працівникам( 929_011 ). МСФО 2. Платежі на основі акцій( 929_005 ).

  Тема 4. Звіт про сукупні прибутки та збитки

  Кількість годин — 4

  Структура та зміст звіту про фінансові результати. Визначення доходу від реалізації продукції (товарів, послуг). МСБО 18. Дохід ( 929_025 ). МСБО 21. Вплив змін валютних курсів( 929_022 ). Склад і розрахунок собівартості реалізованої продукції. Інші операційні витрати та доходи. Неопераційні витрати та доходи. Податок на прибуток. МСБО 12. Податки на прибуток( 929_012 ). Чистий фінансовий результат діяльності підприємства. Прибуток на акцію. МСБО 33. Прибуток на акцію.

  Тема 5. Звіт про власний капітал

  Кількість годин — 2

  Структура та види власного капіталу. Причини та характер змін в капіталі. Зміст та структура звіту про власний капітал. Взаємозв'язок звіту про власний капітал з іншими фінансовими звітами. Елементи власного капіталу. Методика складання звіту про власний капітал. Розкриття інформації про власний капітал в примітках до фінансових звітів.

  Тема 6. Звіт про рух грошових коштів

  Кількість годин — 4

  Зміст і структура звіту про рух грошових коштів. Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Відсотки та дивіденди. Податки з прибутку. Негрошові операції. Методика складання звіту про рух грошових коштів. Визначення зміни величини грошових коштів. Визначення руху коштів в результаті операційної діяльності: прямий та непрямий метод. Визначення руху коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності. Примітки до звіту про рух грошових коштів. МСБО 7. Звіт про рух грошових коштів( 929_019 ).

  Тема 7. Фінансові інструменти

  Кількість годин — 4

  Фінансові інструменти й фінансові активи. МСБО 32. Фінансові інструменти: подання( 929_029 ). МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка( 929_015 ). Чотири категорії фінансових активів. Визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань. Оцінка фінансових інструментів. Хеджування фінансових інструментів. Розкриття інформації про фінансові інструменти. МСФЗ 7. Фінансові інструменти: розкриття( 929_007 ).

  Тема 8. Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності

  Кількість годин — 4

  Призначення приміток до фінансової звітності. Структура приміток і послідовність їх подання. Загальні розкриття.

  Операційні сегменти. Фінансова інформація за сегментами. МСФЗ 8( 995_k53 ).

  Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін. МСБО 24. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін( 929_043 ).

  Виправлення суттєвих помилок. МСБО 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки( 929_020 ). МСБО 29. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції( 929_048 ).

  Події, що відбуваються після дати балансу. МСБО 10. Події після дати балансу( 929_024 ).

  Тема 9 Об'єднання підприємств та консолідована фінансова звітність

  Кількість годин — 4

  Види та способи об'єднання підприємств. Облік в умовах придбання (поглинання). Облік в умовах об'єднання інтересів (злиття). Поняття про консолідовану фінансову звітність та сфера її застосування. Процедури консолідації. Метод повної консолідації фінансових звітів. Склад консолідованої фінансової звітності. Подання консолідованих фінансових звітів. Дата складання звітів учасниками групи. Облікові політики. Сфера застосування консолідованих звітів.

  Облік інвестицій у дочірні підприємства. Підготовка консолідованого балансу на дату придбання. Порядок визначення і облік гудвілу. Аналіз різних типів внутрішньо групових операцій між підприємствами групи та їх облік з метою складання консолідованих фінансових звітів. Визначення частки меншості в чистому прибутку (збитку) та в чистих активах дочірнього підприємства. Підготовка консолідованого балансу та консолідованого звіту про фінансові результати на наступні звітні дати після придбання. Регулюючі записи, що здійснюються в процесі консолідації. Підготовка консолідованого звіту про рух грошових коштів. Особливості складання консолідованих фінансових звітів при поетапному та зворотному придбанні. Консолідація фінансових звітів в іноземній валюті. Підготовка консолідованих фінансових звітів в умовах диверсифікації діяльності. Розкриття інформації щодо консолідації. МСБО 27. Консолідовані та окремі фінансові звіти( 929_045 ). МСФЗ 3. Об'єднання бізнесу( 929_006 ). МСБО 28. Інвестиції в асоційовані підприємства( 929_046 ). МСБО 31. Частки у спільних підприємствах( 929_040 ). МСБО 40. Інвестиційна нерухомість( 929_026 ). МСБО 24. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін( 929_043 ).

  Тема 10. Трансформація фінансової звітності

  Кількість годин — 6

  МСФЗ 1. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності( 929_004 ).

  Процес трансформації фінансової звітності. Вибір облікової політики та форматів звітів. Трансформація статей балансу. Трансформація статей звіту про фінансові результати. Складання звіту про власний капітал. Складання звіту про рух грошових коштів. Підготовка приміток до фінансових звітів.

  Обрання облікової політики. Формування вступного балансу. Трансформація статей балансу. Трансформація статей звіту про фінансові результати. Розрахунок відстрочених податків за МСФЗ. Складання фінансовій звітності у новому форматі. Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.

  Тема 11. Аналіз фінансової звітності

  Кількість годин — 4

  Методи фінансового аналізу фінансової звітності: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, факторний аналіз, аналіз коефіцієнтів.

  Аналіз ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності, аналіз ринкової активності. Застосування методик комплексного фінансового аналізу: експрес-аналіз, аналіз вірогідності банкрутства, фондові індекси, SWOT-аналіз, економічна добавлена вартість — EVA, інші. Діагностика фінансового стану та моніторинг (оперативний аналіз) фінансових показників.

  Всього за програмою:

  Лекційних та практичних занять — 44 год.

  Поточна перевірка знань — 4 год.

  Кваліфікаційний іспит — 8 год.

  Загальна кількість — 56 год.

  Директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства

  М. Лібанов

  Юридичний портал Справедливість

  Юридические публикации:

  • Adds.kiev.ua - это юридические услуги от профессиональных
   юристов и адвокатов города Киева и Киевской области,
   за плечами которых многие годы юридической практики!

  Мы помогаем даже в сложных ситуациях и неурядицах!

  Контакты юристов

  Телефон:
  E-mail:
  Юридические услуги - Про типову програму підготовки головних бухгалтерів ..., 2024 год |
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca